www.blbina.cz - web plný srandy, zábavy, zábavných videi a žen

Windows 95 (Vtipy)
Publikováno: Pondělí, 06.08. 2007 - 21:05:06
Téma: Vtipy


Jsou Windows 95 vir? Samoz?ejm? nejsou, nebo? vir se ?í?í bezplatn?, má úsporný kód a n?co d?lá...

V ko?i na odpadky v kancelá?i le?í t?i krabice softwaru. A aby ?e? nestála, za?nou si sd?lovat své pohnuté osudy, které je tam p?ivedly: Já jsem program, co funguje jen s Windows 95, tak m? vyhodili," praví první. "Vidíte, m? zase vyhodili, proto?e jsem program, co nechodil pod Windows 95," ?íká na to druhá. T?etí krabice se zavrtí a pak jen skromn? ?pitne: "No, já jsem Windows 95..."

 

Jsou Windows 95 vir? Samoz?ejm? nejsou, nebo? vir se ?í?í bezplatn?, má úsporný kód a n?co d?lá.

 

Pokud dojde ve Windows 95 k chyb?, u?et?íte ?as, proto?e chyby pod Windows 95 b?hají rychle a tak p?ijdete jen o data, která jste sta?ili vytvo?it v krat?í dob? ne?li u d?ív?j?ích verzí.

 

Specialista Microsoftu se zú?astnil st?eleckého kursu. Dostal bezpe?nostní instruktá?, pu?ku, náboje. Vyst?ílel deset ran a od cíle mu hlásí, ?e ?ádná kulka nezasáhla ter?. St?elec se zadívá na pu?ku, pak na ter?. Znovu na pu?ku a na ter?. Dá prst p?ed hlave?, stiskne spou??. Podívá se na krvácející zbytek prstu a volá k cíli: "Tady je v?echno normální, chyba musí být na va?í stran?..."

 

Windows 95 doká?ou ignorovat nejmén? 50% chyb, které by pod DOSem ?i Unixem nikdy nevznikly...

 

Windows 95 umo??ují svým chybám b?hat na pozadí.

Windows 95 obsahují ji? ve svém názvu hodn? informací: po?et MB, které zabírají na disku, po?et minut pot?ebných k nainstalovaní, po?et instala?ních disket a pravd?podobnost chyby p?i jejich spu?t?ní.

 

Pokud dojde ve Windows 95 k chyb?, u?et?íte ?as, proto?e chyby pod Windows 95 b?hají rychle a tak p?ijdete jen o data, která jste sta?ili vytvo?it v krat?í dob? ne?li u d?ív?j?ích verzí.

Windows 95 jsou inteligentní. V p?ípad? chyby neriskují problémy, které by mohl zp?sobit u?ivatel, sna?ící se o nápravu, a rovnou shodí celý systém.

 

Windows 95 mají ke ka?dému ?e?ení alespo? 2 problémy.

Windows 95 nejsou virus: viry nezabírají tolik pam?ti ani místa na HD, instalují se samy, nevypisují chybová hlá?ení, v?t?inou nezni?í v?echna data a nepot?ebují ke své ?innosti n?kolik stovek soubor?.

 

TOP 10 - Co si lidé myslí, ?e znamená "95" v názvu Windows 95 10. Po?et disket, na kterých se distribuuje 9. Procento lidí, kte?í budou muset upgradovat sv?j hardware 8. Po?et megabajt?, které zabere na disku minimální instalace 7. Po?et stran p?íru?ky "Snadná instalace" 6. Procento existujících program?, které na novém systému nepojedou 5. Po?et minut trvání instalace 4. Po?et volání na technickou podporu, ne? systém zprovozníte 3. Po?et u?ivatel?, kte?í za upgrade skute?n? zaplatí 2. Frekvence procesoru nutná k tomu, aby systém b??el 1. Rok, kdy se m?l za?ít prodávat

Mo?né významy ?ísla 95 v názvu Windows 95 - po?et programátor? u Microsoftu, kte?í budou produkt pou?ívat - po?et minut pot?ebných k nastartování systému - procento z celkového po?tu instalací, které budou smazány tý? den - minimální po?et MB RAM - rok prodávání funk?ní verze (2095) - rok, ve kterém majetek Billa Gatese p?esáhne 10 miliard - po?et úsp??ných instalací dohromady - minimální doba instalace v hodinách - po?et minut po které budou fungovat - pr?m?rné IQ autor? - po?et p?íru?ek - váha instala?ního balíku v kg.

 

Jsou Windows 95 virus? Maji p?íznaky vir?: - rychle se roz?i?ují; - vá?ou systémové zdroje a zpomalují práci po?íta?e, ?ím? nutí u?ivatele k záv?ru, ?e pot?ebuje rychlej?í po?íta?; - zni?í obsah disku. Na druhé stran? viry: - jsou svými autory hý?kány a nové verze jsou stále lep?í; - pracují na v?t?in? po?íta??; - mají kód úsporný, kompaktní a efektivní. Odsud jednozna?n? plyne, ?e Windows 95 virem nejsou. -- SWN 1996/4 podle zahr. pramen?

Rozdíly Windows 95 od p?edchozích verzí: - ve Windows 95 je ko?, zatímco ve 3.x ne - místo Write je program Wordpad - adresá?e u? nejsou adresá?e, ale nyní správn? slo?ky - ve Windows 95 jsou navíc dal?í stmíva?e - absolutn? nový program Bra?na s hezkou ikonou - po?íta? se nyní vypíná tla?ítkem Start - ve Windows 95 je navíc hra Freecell - ve Windows 95 byla výrazn? posílena nespolehlivost, na rozdíl od 3.x, kde nebyl hlavní panel -- SWN 1997/7 podle pramen? z Internetu.Tento článek si můžete přečíst na webu www.blbina.cz - web plný srandy, zábavy, zábavných videi a žen
http://www.blbina.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.blbina.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=170